Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai luật Đất đai năm 2024

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã ra mắt một Kế hoạch thực hiện việc thực thi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến triển khai Luật Đất Đai số 31/2024/QH15.

Vingroup 1

Luật Đất Đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào ngày 18/1/2024, còn được biết đến với tên gọi là Luật Đất Đai năm 2024. Đáng chú ý, vào ngày 5/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất Đai số 31/2024/QH15.

Kế hoạch này được xây dựng nhằm mục đích tổ chức triển khai một cách kịp thời, đồng bộ, và hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Quyết định số 222/QĐ-TTg. Bằng cách này, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hy vọng có thể xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật để đảm bảo hiệu lực đồng thời với việc Luật Đất Đai có hiệu lực.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cũng tập trung vào việc tuyên truyền, đào tạo, và phổ biến các điều khoản mới của Luật Đất Đai. Điều này được thực hiện để nhanh chóng áp dụng các quy định pháp luật về đất đai vào thực tiễn, cũng như để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng đất đai.

Kế hoạch cụ thể đề ra sáu nội dung chính bao gồm:

  1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai.
  2. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, đào tạo, và phổ biến pháp luật đất đai.
  3. Rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất Đai.
  5. Xây dựng các đề án liên quan.
  6. Tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, và hướng dẫn xử lý vi phạm.

Về phần tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã phân công các đơn vị chủ trì và phối hợp để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Cụ thể:

  • Vụ Đất Đai chủ trì việc xây dựng 2 Nghị định và phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng các văn bản pháp luật khác.
  • Vụ Pháp chế chủ trì việc xây dựng 1 Nghị định và phối hợp với các đơn vị liên quan khác.
  • Cục Quy Hoạch và Phát triển Tài nguyên Đất chủ trì việc xây dựng 2 Nghị định và 7 Thông tư.
  • Cục Đăng Ký và Dữ liệu Thông tin Đất Đai chủ trì việc xây dựng 1 Nghị định và 10 Thông tư.

Ngoài ra, việc thanh tra và kiểm tra về đất đai cũng được tập trung thực hiện một cách đồng bộ và kịp thời.

Những nỗ lực này được hy vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

icon back to top