Nhiệm vụ chính của Trung tâm Phát triển Bất động sản: Xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình hỗ trợ các dịch vụ khác liên quan đến đầu tư bất động sản trong và ngoài nước; dịch vụ đối ngoại được Hiệp hội giao.

Trung tâm Phát triển Bất động sản là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bất động sản do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam giao.

Trung tâm Phát triển Bất động sản là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động trong phạm vi cả nước ở lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và quy chế hoạt động do Hiệp hội phê duyệt.

Trung tâm Phát triển Bất động sản có chức năng đề xuất tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, dịch vụ hỗ trợ đầu tư và đối ngoại của Hiệp hội; tổng hợp các kiến nghị và phối hợp các cơ quan có liên quan đề xuất Hiệp hội báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về chính sách thu hút đầu tư liên quan đến lĩnh vực bất động sản và dịch vụ đối ngoại; thực hiện công tác hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam và nước ngoài.

Cũng theo quyết định, nhiệm vụ chính của Trung tâm Phát triển Bất động sản như sau:

icon back to top