Chất lượng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng để thu hút nguồn lực phát triển đô thị, nông thôn

Bộ Xây dựng mới ban hành Công văn số 2309/BXD-QHKT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Hình ảnh minh họa.
Hình ảnh minh họa.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư. Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện công tác này tại các địa phương và góp ý kiến đối với đồ án quy hoạch trước khi UBND cấp tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Xây dựng đã nhận thấy một số vấn đề bất cập cần các địa phương lưu ý:

Đối với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng là căn cứ quan trọng để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cho các đô thị, nông thôn và khu chức năng. Nhưng hiện nay, việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại một số địa phương chưa có sự đồng bộ, thống nhất.

Ví dụ, phạm vi và quy mô khu vực phát triển đô thị được lập, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với định hướng phát triển không gian theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Chỉ tiêu sử dụng đất tại quy hoạch chung chưa phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Vị trí, quy mô hệ thống công trình dịch vụ – công cộng, đặc biệt là hệ thống công viên cây xanh công cộng chưa thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch. Quy mô dân số tại quy hoạch chi tiết chưa phù hợp với chỉ tiêu dân số được phân bổ tại quy hoạch phân khu.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt, thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Đến nay, Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023. Phần lớn các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt hoặc đang được thẩm định.

Do vậy, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch chung xây dựng xã để phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Thứ hai, tổ chức rà soát các cấp độ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã được lập, phê duyệt trên địa bàn đồng thời với việc rà soát các dự án chậm triển khai, dự án đã bị thu hồi để điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật; rà soát, bổ sung nội dung về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (nếu có); bảo đảm sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch để thực hiện quản lý phát triển đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ.

Thứ ba, khẩn trương tổ chức lập, phê duyệt, trình phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định pháp luật, làm cơ sở đề xuất và lập dự án đầu tư xây dựng.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019, Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019, Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 để nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, đẩy mạnh thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

icon back to top