Dự kiến phát động Nghị định mới về tái cấu trúc chung cư và quản lý nhà ở xã hội

Theo Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo quyết định này, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan để soạn thảo một số Nghị định trình Chính phủ trước ngày 15/9/2024.

Bat Dong San Red
                                                                                                                Ảnh minh họa

Dưới sự chỉ đạo của Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã công bố kế hoạch ban hành nhiều Nghị định quan trọng liên quan đến cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư, cũng như quản lý nhà ở xã hội. Cụ thể, các Nghị định dự kiến bao gồm:

  1. Nghị định về Cải tạo và Xây dựng lại Nhà chung cư: Điều này sẽ chi tiết hóa các quy định của Luật Nhà ở 2023, bao gồm khoản 14 Điều 60, khoản 3 Điều 63, khoản 3 Điều 68, khoản 6 Điều 68, khoản 6 Điều 69, điểm b khoản 7 Điều 70, khoản 8 Điều 70, khoản 6 Điều 72, và khoản 2 Điều 191.
  2. Nghị định về Phát triển và Quản lý Nhà ở Xã hội: Nghị định này sẽ chi tiết hóa các điều của Luật Nhà ở 2023, bao gồm khoản 5 Điều 77, điểm a và b khoản 1, khoản 6, khoản 8 Điều 78, khoản 2 Điều 82, khoản 8 Điều 83, điểm a khoản 4 Điều 84, khoản 7 Điều 84, khoản 5 Điều 85, khoản 6 Điều 87, khoản 9 Điều 88, khoản 10 Điều 88, điểm e khoản 1 Điều 89, khoản 4 Điều 89, khoản 2 Điều 94, khoản 4 Điều 100, khoản 3 Điều 109, khoản 1, khoản 4 Điều 117, khoản 2 Điều 125, khoản 2 Điều 191.
  3. Nghị định Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023: Nghị định này sẽ chi tiết hóa và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2023, bao gồm khoản 3 Điều 8, khoản 4 Điều 15, khoản 3 Điều 19, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 34, khoản 4 Điều 37, khoản 3 Điều 42, khoản 5 Điều 43, điểm b khoản 2 Điều 45, khoản 5 Điều 46, khoản 2 Điều 48, khoản 3 Điều 52, khoản 7 Điều 57, khoản 2 Điều 114, khoản 3 Điều 124, khoản 4 Điều 126, khoản 3 Điều 127, khoản 3 Điều 143, khoản 3 Điều 150, khoản 4 Điều 154, điểm đ khoản 2 Điều 160, khoản 2 Điều 191, khoản 5 Điều 194.

Đồng thời, theo quyết định trên, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đặc biệt tập trung vào chi tiết hóa các điều của Luật Nhà ở 2023. Thông tư này dự kiến sẽ được ban hành trước ngày 15/11/2024.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ tương ứng, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở 2023 trong lĩnh vực Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân. Những Thông tư này cũng dự kiến sẽ được ban hành trước ngày 15/11/2024.

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top