Hà Tĩnh: Tháo gỡ các ”điểm nghẽn” để thị trường bất động sản phát triển

Thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời có những biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trong tỉnh phát triển.

Hà Tĩnh: Tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển
Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản trong tỉnh phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng: Đối với các dự án bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh thì rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường rà soát các nội dung bất cập giữa các đồ án quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, sự cần thiết đối với nội dung về quy hoạch xây dựng không gian ngầm đô thị (nếu có) đồng thời với việc rà soát các dự án chậm triển khai, dự án đã bị thu hồi để thực hiện việc điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các đồ án quy hoạch, các cấp độ quy hoạch.

Tập trung soát xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã lập các quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và bảo đảm quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Rà soát Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2025, tham mưu UBND tỉnh để tổ chức điều chỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với điều kiện cụ thể và định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh.

Tháo gỡ ngay các vướng mắc các dự án khó khăn: Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, trong đó nêu rõ các điều khoản của quy định, nguyên nhân vướng mắc, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/7/2023 để tổng hợp báo cáo tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của các dự án bất động sản đã quá thời hạn do nguyên nhân khách quan theo Luật Đầu tư, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động môi giới bất động sản: Các địa phương tập trung rà soát lập, thẩm định phê duyệt các quy hoạch thuộc thẩm quyền, đối với các quy hoạch đến nay đã quá thời hạn thì thực hiện theo Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

Rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội.

Khẩn trương lập các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và bảo đảm quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể đối với trường hợp được ủy quyền theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và xác định giá đất cụ thể theo Hướng dẫn liên ngành số 3284/HDLN:TNMT-TC ngày 13/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, công tác nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm việc sử dụng đất hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế – xã hội.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động môi giới có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương đảm bảo hợp pháp, đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật.

icon back to top