Hà Tĩnh: Triển khai Công điện của Thủ tướng về Phát triển Thị trường Bất động sản

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp hành Công điện số 993/CĐ-TTg, ban hành vào ngày 24/10/2023, của Thủ tướng Chính phủ, liên quan đến việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phát triển thị trường bất động sản một cách bền vững và an toàn, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.

Nhằm đảm bảo mục tiêu của Công điện này được thực hiện một cách hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh cho các Sở, cơ quan, và địa phương trực thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố và thị xã, phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và có trách nhiệm mọi biện pháp, giải pháp đã được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ.

Theo đó, các cơ quan này phải xem xét mục tiêu này như một trong những ưu tiên hàng đầu và quan trọng, tuân thủ nguyên tắc rằng bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của họ phải được giải quyết, không được tránh trách nhiệm. Trong những trường hợp vượt quyền của họ, họ phải báo cáo và tham mưu cho các cấp có thẩm quyền theo quy định. Họ cũng cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Công điện số 993/CĐ-TTg.

Image00120231108115404

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng hoàn thiện việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2030. Họ cũng cần tham mưu với UBND tỉnh và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Điều này nhằm đảm bảo sự triển khai cụ thể và hiệu quả cho việc đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội hàng năm từ nay đến năm 2030, theo chỉ tiêu đã được đề ra trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2030.”

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc rà soát và thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên lãnh thổ tỉnh. Họ cũng cần phân loại những dự án gặp khó khăn và vướng mắc, và làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp hoặc dự án có khó khăn hoặc tiến triển chậm để xác định nguyên nhân và khắc phục vấn đề kịp thời. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, họ cần tổng hợp và tham mưu về cách giải quyết, báo cáo cho UBND tỉnh hoặc đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Họ cũng cần tham mưu và thực hiện quá trình thẩm định chủ trương đầu tư vào các dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Ngoài ra, UBND của các huyện, thành phố và thị xã cần tập trung vào việc xem xét, thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng và đô thị, để đảm bảo cơ sở cho việc triển khai các dự án bất động sản một cách toàn diện và hiện đại. Trong quá trình này, cần chú trọng đến việc bố trí các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân ở các vị trí phù hợp, thuận tiện, và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tỉnh cũng cần tập trung vào việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, nghiệm thu công trình và bàn giao hạ tầng kỹ thuật. Cuối cùng, cải thiện các thủ tục hành chính để đảm bảo việc giao đất và cho thuê đất tuân thủ đúng quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả trong sử dụng đất, để phát triển kinh tế – xã hội. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Đối với những vấn đề vượt quyền, họ cần đề xuất cụ thể các phương án giải quyết, và báo cáo cho UBND tỉnh kịp thời.

icon back to top