Lạng Sơn: Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống.

Lạng Sơn: Định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn
                   Diện mạo nông thôn mới tại thôn Lũng Cút, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch đề ra nhằm tổ chức quán triệt sâu rộng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg. Nâng cao công tác quản lý, phù hợp và thể chế hóa định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về kiến trúc với mục tiêu xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc kế thừa và phát huy giá trị di sản kiến trúc truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội, yêu cầu quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, kế thừa kinh nghiệm xây dựng, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, là căn cứ để các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực theo Chỉ thị số 04/CT-TTg.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Theo kế hoạch, tỉnh Lạng Sơn quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo công tác lập, thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh. Trong quy hoạch cần xác định rõ quy mô, ranh giới, tính chất, chức năng của khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025.

UBND tỉnh yêu cầu trong giai đoạn 2021 – 2025, cần đẩy mạnh phát triển các yếu tố tạo đô thị trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở tiềm năng của từng khu vực làm cơ sở hình thành các đô thị nhỏ trên địa bàn huyện (theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2035 và Chương trình hành động số 74-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đô thị dự kiến hình thành mới như sau: giai đoạn đến năm 2025 hình thành mới Đô thị Bắc Lệ – Tân Thành, huyện Hữu Lũng; giai đoạn đến năm 2030 hình thành mới các đô thị gồm: đô thị Vạn Linh, huyện Chi Lăng; đô thị Tân Thanh, huyện Văn Lãng; đô thị Ngả Hai, huyện Bắc Sơn; đô thị Chi Ma, huyện Lộc Bình. Phát triển các điểm dân cư tập trung có quy mô, có điều kiện sống như điều kiện sống của người dân đô thị tại các vùng có kinh tế phát triển từ mức trung bình trở lên. Khu vực ven đô cần được xác định rõ và có các giải pháp quy hoạch hài hòa với không gian đô thị, giữ được bản sắc, khai thác tốt tiềm năng trong giai đoạn trước mắt, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Quy hoạch, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái nước mặt phục vụ mục tiêu thoát nước, kết hợp xử lý nước thải, tạo cảnh quan, vui chơi giải trí và các hoạt động khác; Hướng dẫn các địa phương thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn nông thôn (tập trung, phi tập trung) phù hợp với đặc thù của các địa phương.

Tại các địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng xã, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị đến năm 2030 đạt 100% các xã được ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030; Nâng cấp các dịch vụ đô thị ở khu vực nông thôn theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn của đô thị.

Đồng thời, UBND các huyện tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền về chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các chính sách liên quan; Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình về nhà ở nông thôn trên địa bàn. Cân đối vốn ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; Chủ động triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và kịp thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách tại địa phương để Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh trong thời gian tới.

Những giải pháp được triển khai đồng bộ

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kế hoạch ngày, tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này theo từng năm, giai đoạn, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. Cùng với đó, phối hợp nghiên cứu và tham gia các ý kiến các dự thảo để Bộ Xây dựng hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Nhà ở (sửa đổi); Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thông tư hướng dẫn về Quy hoạch nông thôn (sửa đổi) phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiên trúc nông thôn tạo bản sắc và giữ gìn kiến trúc truyền thống; Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thường xuyên rà soát, đánh giá lập và thực hiện quy hoạch để kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý kiến trúc nông thôn mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các chương trình, dự án phát triển nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; kinh phí lập quy chế quản lý kiến trúc nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại nông thôn đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập các công trình kiến trúc cần gìn giữ theo yêu cầu về bản sắc văn hóa dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Công Thương tăng cường hỗ trợ phát triển các nghề thủ công truyền thống trên địa bàn nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công; xúc tiến thương mại; hỗ trợ quản lý điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg và Kế hoạch này.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy hoạch nông thôn và tác động của thực hiện quy hoạch, thiết kế công trình kiến trúc đến bản sắc, văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh công tác lập quy hoạch nông thôn, đầu tư xây dựng nông thôn gắn với quá trình phát triển đô thị đến năm 2030, đạt 100% điểm dân cư nông thôn tại trung tâm các xã được ban hành Quy chế quản lý kiến trúc theo định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030. Nghiên cứu lập quy hoạch các làng văn hóa các dân tộc gắn với dịch vụ du lịch.

icon back to top