Nghệ An: Phấn đấu giai đoạn 2021-2030 hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 748/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Phấn đấu giai đoạn 2021-2030 hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội
Khu nhà ở xã hội Kim Thi tại thành phố Vinh.

Theo đó, Kế hoạch số 748/KH-UBND ban hành nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 (Đề án).

Xác định phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, là trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, của xã hội, của các doanh nghiệp và của người dân. Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có mức giá phù hợp với khả năng chi trả của đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, việc phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của tỉnh đã được phê duyệt, tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Mục tiêu của Kế hoạch hướng đến trong giai đoạn năm 2021-2030 sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng 28.500 căn nhà ở xã hội theo đúng chỉ tiêu được giao tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 338/QĐ- TTg ngày 03/4/2023.

Để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu của kế hoạch, hoàn thành đầu tư 28.500 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp cần triển khai. Đó là đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở pháp lý thuộc thẩm quyền, tăng cường cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cải thiện môi trường, thu hút đầu tư. Dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện về tín dụng phát triển nhà ở xã hội. Quản lý chặt chẽ, xử lý vi phạm (nếu có) về tiến độ và các cam kết của nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh đảm bảo phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 và các quy định khác có liên quan, làm cơ sở để chấp thuận, thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội độc lập, các công trình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Đồng thời, rà soát, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

Căn cứ các chính sách hiện hành và khả năng cân đối ngân sách địa phương để bố trí, hỗ trợ thêm nhằm khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung ứng cho thị trường.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội độc lập, các công trình nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị lập kế hoạch chi tiết và ký cam kết tiến độ thực hiện đầu tư nhà ở xã hội, số lượng căn nhà ở xã hội hoàn thành trong từng năm (từ năm 2023 đến năm 2030).

Công khai nội dung cam kết tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư công trình, dự án nhà ở xã hội; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết của chủ đầu tư; trường hợp không đảm bảo tiến độ như cam kết thì tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn. Phân khai và giao các địa phương chỉ tiêu hoàn thành 9.000 căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn; giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chỉ tiêu hoàn thành 19.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp theo mục tiêu Kế hoạch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo về UBND tỉnh Nghệ An (thông qua Sở Xây dựng) để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

icon back to top