Quyền Can Thiệp Việc Sử Dụng Đất Của Người Cho Thuê

RED Center – Luật Kinh Doanh Bất Động Sản năm 2014 đã quy định rõ những quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất.

Bên cho thuê có thể yêu cầu bên thuê tuân thủ quy hoạch và mục đích sử dụng đất, trong khi người cho thuê cần cung cấp thông tin trung thực và chịu trách nhiệm về việc chuyển giao đất đúng vị trí, diện tích và tình trạng như thỏa thuận trong hợp đồng.

Quyền của Bên Cho Thuê:

 1. Yêu cầu bên thuê sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm, bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.
 4. Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.
 5. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.
 6. Tận dụng các quyền khác được quy định trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

 1. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.
 2. Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 3. Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.
 4. Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.
 5. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 6. Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.
 7. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 8. Tuân thủ các nghĩa vụ khác được quy định trong hợp đồng.

Image00120230801142411

Những quy định này giúp đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc thuê quyền sử dụng đất, đồng thời đảm bảo quyền lợi của cả bên cho thuê và bên thuê trong giao dịch bất động sản.

icon back to top