Thái Nguyên đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội

Thẳng thắn nhìn nhận về những việc chưa làm được, ngày 7/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công văn số 4506/UBND-CNNXD về việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tecco Elite

Tổ hợp chung cư Tecco tại P. Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cơ bản hoàn thành nhưng vẫn “khát” người ở.

Trước đó, ngày 30/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã có Văn bản số 3159/UBND-CNN&XD về việc quản lý, triển khai có hiệu quả việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Công bố danh mục các dự án, vị trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để giới thiệu các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, qua rà soát, công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thực sự hiệu quả. Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội triển khai chậm tiến độ đề ra. Các khu nhà ở xã hội tập trung chưa được nghiên cứu bố trí quy hoạch tại các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng. Một số dự án nhà ở thương mại đã quy hoạch quỹ đất 20% để thực hiện nhà ở xã hội chậm hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh, chậm bàn giao quỹ đất cho địa phương triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; gây khó khăn cho công tác quản lý, thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hoàn thành chỉ tiêu Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Rà soát, tổng hợp danh mục các dự án nhà ở thương mại chưa bố trí quỹ đất nhà ở xã hội sau thời điểm Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP có hiệu lực để có phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch đảm bảo quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định; rà soát các vị trí quy hoạch nhà ở xã hội không phù hợp về quy mô tầng cao, mật độ xây dựng. loại hình nhà ở… để tổ chức điều chỉnh quy hoạch phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật về nhà ở hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn đầu tư.

Đối với các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, tiếp tục rà soát, bố trí các khu nhà ở xã hội tập trung trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển nhà ở tại địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, bổ sung, tổng hợp danh mục vị trí, quỹ đất nhà ở xã hội trên địa bàn, trong đó xác định rõ thực trạng về sử dụng đất, hạ tầng, quy hoạch, khả năng kết nối, xác định rõ danh mục dự án, quỹ đất có thể đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện ngay (bao gồm cả quỹ đất 20% và quỹ đất độc lập) báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp theo quy định.

Chủ động đăng tải thông tin, công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư; cân đối bố trí ngân sách ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối đến các khu đất quy hoạch nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở xã hội cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn.

Chỉ đạo, phân công các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các khu đất quy hoạch nhà ở xã hội tập trung, các quỹ đất nhà ở xã hội 20% nhận bàn giao để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, nhà ở; đồng thời, chuẩn bị tốt công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương thống nhất, đồng bộ, đảm bảo các điều kiện khi triển khai thực hiện dự án.

Chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án nhà ở thương mại. Ngay sau khi quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ động làm việc với nhà đầu tư để thống nhất tham mưu UBND tỉnh việc thu hồi, bàn giao quỹ đất này cho địa phương quản lý.

Đối với dự án nhà ở thương mại có thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: Chủ động, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư đầy mạnh triển khai xây dựng hạng mục nhà ở xã hội đồng bộ với tiến độ dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư. Trường hợp chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo tiến độ thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Tập trung giao đất tại các vị trí nhà ở xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại; giao đất các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để các dự án kịp thời triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thu hồi quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trong trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014.

Giao Sở Xây dựng: Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh danh mục, vị trí các dự án nhà ở xã hội do các địa phương báo cáo, đề xuất; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải các thông tin xúc tiến đầu tư, giới thiệu quỹ đất nhà ở xã hội; Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thi công xây dựng đúng tiến độ của dự án.

Kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án tích cực triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất quy hoạch nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại theo chủ trương đầu tư được phê duyệt trước khi thực hiện các thủ tục về kinh doanh bất động sản (thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bản nên cho người dân tự xây dựng nhà ở; thông báo đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh).

Với chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu: Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đảm bảo tiến độ của dự án đã được chấp thuận.

Ngoài ra, các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phối hợp với cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện bàn giao đối với phần diện tích nhà ở xã hội trong dự án theo đúng chủ trương đầu tư được phê duyệt và quy định pháp luật.

 

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registrac

Bonver Online Casino 500 Kč Za Registraci Česká Online Kasina S Oficiální Licencí Список Sazka Hry Online – Recenze A Uvítací Bonus Top Online Casino

icon back to top