Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại hóa trong quản lý đất đai

Ngày 04/4/2023, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình Hành động số 38, nhằm thúc đẩy đổi mới và hiện đại hóa quản lý đất đai trong khu vực. Chương trình này là phần trong việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XIII, với mục tiêu nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, hướng tới việc biến Việt Nam thành một quốc gia phát triển với thu nhập cao.

Image00120231107162923
Thành phố Hồ Chí Minh đề ra, đến năm 2030, cơ bản hoàn thành việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai để phục vụ tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tra cứu thông tin đất đai bằng hệ thống điện tử và mạng internet.

Trong bối cảnh này, Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định một loạt các biện pháp cụ thể để thúc đẩy việc đổi mới và hiện đại hóa quản lý đất đai. Cụ thể, Thành phố đang tập trung vào các khía cạnh sau:

1. Hiện Đại Hóa Thể Chế: Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành nghiên cứu và đề xuất các điều chỉnh trong thể chế và chính sách liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai. Điều này bao gồm việc rà soát và ban hành quy định mới, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với chính sách, pháp luật và tình hình thực tế của Thành phố.

2. Điều Chỉnh Đề Án Quản Lý Đất Đai: Thành phố đang thực hiện điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai trên toàn Thành phố. Điều này nhằm đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính, đặc biệt là trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

3. Quản Lý Đất Đai Bền Vững: Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung vào việc quản lý, khai thác và sử dụng đất đai một cách tiết kiệm, bền vững và hiệu quả. Đất đai được xem xét như một tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội trong Thành phố. Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Đất Đai Tiên Tiến: Thành phố đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý đất đai tiên tiến, trong đó ưu tiên được đặt vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hạ tầng thông tin đất đai hiện đại. Điều này sẽ đảm bảo rằng vào năm 2030, Thành phố có một hệ thống quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện và căn bản về quản lý đất đai, đảm bảo sự tuân thủ theo pháp luật và quy hoạch sử dụng đất.

5. Xây Dựng Thị Trường Đất Đai: Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu để xây dựng một thị trường quyền sử dụng đất đai và thị trường bất động sản, trở thành một kênh phân bổ đất đai hợp lý, công bằng và hiệu quả.

Thành phố đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý đất đai từ Thành phố đến cơ sở đến năm 2025. Điều này sẽ đảm bảo hiệu quả, đồng bộ và thống nhất trong quản lý đất đai. Cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính sẽ cũng được hoàn thành để phục vụ công việc quản lý đất đai. Ngoài ra, Thành phố sẽ tập trung vào việc áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất và công khai thông tin về giá đất.

6. Giải Quyết Các Vấn Đề Tồn Tại: Thành phố cũng tập trung vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai, bao gồm việc quản lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, quản lý đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế, và việc giải quyết các tình trạng đất đai chưa được sử dụng hiệu quả.

7. Tầm Nhìn Đến Năm 2030: Thành phố Hồ Chí Minh có tầm nhìn đến năm 2030 là hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin đất đai, giúp cải thiện quản lý nhà nước về đất đai, cho phép tra cứu thông tin đất đai thông qua hệ thống điện tử và mạng internet.

Thành phố cũng cam kết kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai từ Thành phố đến cơ sở. Điều này bao gồm việc thể chế hóa văn bản, cải cách hành chính và khắc phục các tình trạng lãng phí đất đai, để đảm bảo rằng đất không bị hoang hóa, ô nhiễm hoặc suy thoái.

Trong tương lai, sự hiện đại hóa và đổi mới trong quản lý đất đai sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển và hiệu quả, đảm bảo quyền sử dụng đất đai của cư dân và bảo vệ tài nguyên môi trường.

icon back to top